Kezdőlap
https://boncmestertanfolyam.hu/

Részlet a boncmester szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 52 725 01
 
Szakképesítés megnevezése: Boncmester
 
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
    A B C
  3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Boncmester
 
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A boncmester feladata országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett anyagokat pontosan rögzíti, tárolja. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A boncolást végző orvos által kitöltött, aláírt halott vizsgálati bizonyítványt és az eltemettetéshez szükséges dokumentációt kiadja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
-   előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően
-   a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni
-   a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni
-   a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket
-   előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket
-   biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását
-   az adminisztrációs feladatokat elvégezni
-   azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz
-   biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát
-   előkészíteni a holttestet a végtisztességre
-   szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet
-   exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni
-   betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat
-   betartani az etika és a protokoll szabályait
-   az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni
-   a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is
-   részt venni a boncolt szervek demonstrálásában
-   boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben
-   holttestet rekonstruálni
-   anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat)
-   méregládát csomagolni
-   bűnjeleket megőrzésre biztosítani
-   elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait
-   a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről
-   alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesíté-
sek szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító
száma
megnevezése
  4.3. 11115-12 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
  4.4. 11116-12 Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció
  4.5. 11117-12 Halottkezelés
  4.6 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
  4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
  4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma  
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
  5.2.3. 11115-12 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban gyakorlati és szóbeli
  5.2.4. 11116-12 Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció gyakorlati és szóbeli
  5.2.5. 11117-12 Halottkezelés gyakorlati és szóbeli
  5.2.4. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
írásbeli
  5.2.5. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.6. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, boncterem előkészítése, előkészítés boncoláshoz, halott előkészítése boncoláshoz, holttest előkészítése végtisztességre, holttest kiadása, boncolás végzése, anyagvétel, holttest rekonstruálása
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapismeretek az egészségügyi ellátásban, Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció, Halottkezelés szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
 
A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
Boncmester, Segédápoló, műtőssegéd. Részlet az OKJ-s boncmester szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.